Cấp gạo cứu đói cho hộ nghèo dịp giáp hạt

1110
[05/04/2016 22:06:52] Chi?u 5/4/2016, t?nh Kon Tum b?t d?u tri?n khai phân b? g?n 447 t?n g?o c?u dói c?a Chính ph? trong d?p giáp h?t cho nhân dân trên d?a bàn. S? Lao d?ng-Thuong binh và Xã h?i ph?i h?p v?i C?c D? tr? Nhà nu?c khu v?c B?c Tây Nguyên và C?c D? tr? khu v?c Ðà N?ng ti?p nh?n, phân b? s? g?o trên cho các d?a phuong trong t?nh d? h? tr? cho các h? nghèo có nguy co thi?u dói giáp h?t. T?i thành ph? Kon Tum, ngay sau khi nh?n g?o, chính quy?n dã t? ch?c xe ch? g?o d?n t?n xã d? ngu?i dân thu?n ti?n trong vi?c nh?n g?o c?u tr?. Theo d? ki?n, vi?c c?p g?o c?u dói c?a Chính ph? cho nhân dân t?nh Kon Tum s? hoàn thành trong tu?n này. Trong ?nh: Ch? Y Mách ? làng Kroong Klah, xã Kroong, thành ph? Kon Tum du?c h? tr? 75 kg g?o c?u dói trong d?p giáp h?t. ?nh: Cao Nguyên - TTXVN

Chiều 5/4, tỉnh Kon Tum bắt đầu phân bổ gần 447 tấn gạo cứu đói trong dịp giáp hạt của Chính phủ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên và Cục Dự trữ khu vực Đà Nẵng tiếp nhận, phân bổ số gạo trên cho các địa phương trong tỉnh để hỗ trợ cho các hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói giáp hạt năm 2016.

Chị Y Mách ở làng Kroong Klah, xã Kroong, thành phố Kon Tum được hỗ trợ 75 kg gạo cứu đói trong dịp giáp hạt.

Tại thành phố Kon Tum, ngay sau khi nhận gạo, chính quyền đã tổ chức xe chở gạo đến tận xã để người dân thuận tiện trong việc nhận gạo cứu trợ. Phấn khởi trước sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, anh A Thật ở làng Kroong Klah, xã Kroong (thành phố Kon Tum) cho biết, với số gạo được cấp hơn 1 tạ, gia đình anh không sợ đói trong mùa giáp hạt nữa. Mặc dù hạn hán gây nhiều thiệt hại cho dân làng nhưng với sự quan tâm của Nhà nước khi cấp nước sinh hoạt, cấp gạo, người dân cảm thấy ấm lòng.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Thúy – cán bộ Văn hóa xã hội xã Kroong, để gạo cứu đói đến đúng đối tượng, các thôn, làng đã tổ chức rà soát, lựa chọn đối tượng, lập danh sách đưa lên xã. UBND xã xét, kiểm tra các đối tượng được thụ hưởng trước khi lập danh sách gửi thành phố để cấp gạo cho người dân.
Theo dự kiến, việc cấp gạo cứu đói của Chính phủ cho nhân dân tỉnh Kon Tum sẽ hoàn thành trong tuần này.