Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm A (H5N1)

1538
Theo đó, UBND các huyện, thành phố, các Sở, ban ngành và đơn vị có liên quan: Tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm theo nội dung Công điện số 487/CĐ-TTg ngày 04/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; Công điện số 528/CĐ-TTg ngày 15/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1); Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 27/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm  gia cầm nhập khẩu trái phép; Công điện số 04/CĐ-BNN-TY ngày 05/02/2013 và Công điện khẩn số 12/CĐ-BNN-TY ngày 15/08/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn lây nhiễm bệnh cúm gia cầm qua biên giới.
Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các cấp; thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ; giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong việc triển khai các biện pháp đồng bộ phòng chổng dịch cúm gia cầm A (H5N1, H7N9 và H10N8); Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Trạm Thú y tăng cường công tác kiếm tra, giám sát dịch bệnh cúm gia cầm đến từng hộ gia đình, các khu vực có nguy cơ cao để sớm phát hiện gia cầm mắc bệnh và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch khi có dịch xảy ra theo quy định. Kiểm tra, rà soát việc thực hiện đăng ký, khai báo của các tố chức, cá nhân có cơ sở ấp trứng gia cầm và cơ sở nuôi chim cút, chăn nuôi thủy cầm theo quy định để theo dõi, quản lý.
UBND các huyện biên giới (Sa ThầyNgọc Hồi và Đăk GIei): phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum có biện pháp nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán, giết rao, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, kề cả hình thức cho, tặng gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống bệnh cúm gia cầm A (H5N1, H7N9 và H10N8) trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp hành chính, kỹ thuật, chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm A (H5N1, H7N9 và H10N8) theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành; Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm A (H5N1, H7N9 và H10N8); vệ sinh, tiêu độc khử trùng những khu vực có nguy cơ cao, chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm, chợ buôn bán gia cầm…
Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện sử dụng thực phẩm gia cầm sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; Triển khai các biện pháp phòng tránh dịch cúm gia cầm lây sang người và chủ động xây dựng các phương án phòng, chống cúm gia cầm lây sang người.

đặng Nga/kontum.gov.vn