Sa Thầy: Hơn 41,1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

1374

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Sa Thầy (Kon Tum) thì từ năm 2011 đến nay, huyện đã đầu tư 41 tỷ 107 triệu đồng thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới….

Trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 18 tỷ 903 triệu đồng gồm vốn sự nghiệp 5 tỷ 853 triệu đồng và vốn trái phiếu Chính phủ 13 tỷ 50 triệu đồng. Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) gồm vốn tín dụng ưu đãi của tỉnh 9 tỷ 600 triệu đồng; vốn lồng ghép xây dựng nông thôn mới từ chương trình 135 là 5 tỷ 183 triệu đồng (năm 2013 là 380 triệu đồng, năm 2014 là 2 tỷ 533 triệu đồng và năm 2015 là 2 tỷ 270 triệu đồng). Nhân dân đóng góp 6 tỷ 742 triệu đồng; trong đó tập trung vào các hình thức như hiến đất, tham gia ngày công và đóng góp bằng tiền mặt (năm 2012 – 2013 là 894 triệu đồng, năm 2014 là 2 tỷ 328 triệu đồng, năm 2015 là 3 tỷ 520 triệu đồng). Doanh nghiệp hỗ trợ 679 triệu đồng. Ngoài ra, hàng năm từ nguồn vốn tín dụng nhân dân vay phát triển sản xuất thông qua Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp – PTNT và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng đã góp phần không nhỏ vào nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Trung Dũng – Báo Nông Nghiệp