Kon Tum và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2013

1521

 Năm 2013, UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật và thấu tình, đạt lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị của công dân; chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở các vụ việc KNTC, tranh chấp mới phát sinh.

mot_buoi_tiep_dan_tai_ubnd_tinh_kon_tum
Một buổi tiếp dân tại UBND tỉnh Kon Tum.
Bên cạnh đó, tăng cường việc đối thoại trực tiếp với người KNTC khi xem xét, giải quyết sự việc; rà soát các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài để có phương án giải quyết dứt điểm; hạn chế không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, tạo thành điểm nóng gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, các ngành đã tiếp 789 lượt công dân đến KN, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, tại Trụ sở tiếp dân tỉnh tiếp 381 lượt người (tăng 202 lượt so với cùng kỳ năm trước); các huyện, thành phố, Sở, ngành tiếp 250 lượt người (tăng 84 lượt so với cùng kỳ năm trước). UBND các xã, phường, thị trấn tiếp 158 lượt người (tăng 75 lượt so với cùng kỳ năm trước). Công dân đến KN, kiến nghị chủ yếu về các lĩnh vực như đất đai, đền bù, chế độ chính sách, nhà cửa tài sản, bồi thường, tái định cư, hoạt động cơ quan Nhà nước. Các cấp, ngành đã hướng dẫn công dân làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 310 lượt; giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc được 479 lượt người.

Các cấp, các ngành nhận 743 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, tăng 186 đơn so với cùng kỳ năm 2012. Qua phân loại, xử lý có 413/743 đơn (55,6%) không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị. Số đơn thư KNTC, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết là 330/743 đơn (44,4%); đã được các cơ quan liên quan tiến hành thụ lý để thẩm tra xác minh và giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Đến nay, số đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết xong là 311/330 đơn (94,2%).

Thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài, UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra Chính phủ rà soát, xem xét và thống nhất phương án giải quyết đối với 8 vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Đến nay, UBND tỉnh đã giải quyết dứt điểm 6/8 vụ việc, đang giải quyết 2 vụ việc.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, xem xét các vụ việc mới phát sinh trên địa bàn, phát hiện có 6 vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp và 19 vụ việc KNTC kéo dài, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp rà soát, xem xét, tổ chức lấy ý kiến tham vấn của các thành viên Hội đồng Tư vấn pháp lý tỉnh.
BT (Báo Thanh Tra)