Ước mơ Việt Nam – Tu Mơ Rông (KonTum)

2203

[ot-video type=”youtube” url=”watch?v=ar-01suoQIE”]

Young Media
Producer: Hồ Nguyên Ngọc
Director: Trần Đình Hiền
Scriptwriter: Hồ Thị Phương Mai
Khách mời: VJ Thiên Trang
Học sinh: A Suất